Rozdeľovanie slov slovenského jazyka

Zabezpečuje automatické rozdeľovanie slov na konci riadku podľa gramatických pravidiel slovenského jazyka.

Modul rozdeľovania slov je rozšírený o účinný a efektívne organizovaný doplnkový slovník výnimiek. Samotný algoritmus, ktorý je implementovaný v module, je schopný rozdeliť 96 % slovnej zásoby v súlade s pravidlami pravopisu. S pripojeným slovníkom výnimiek sa spoľahlivosť zvyšuje na 98-99 %.

Bežná knižná sadzba má na strane okolo 6 delení, t. j. pri 300 stranách je to 1 800 delení. Novinová sadzba má až 100 delení na jednej strane. Pri 50 %-nej účinnosti bežných deliacich algoritmov to predstavuje mnoho hodín korektorskej práce. Ak sa vôbec nepoužije rozdeľovanie slov v publikácii, môže sa výrazne zvýšiť počet strán, a tým vzrastú tlačiarenské náklady, nehľadiac na to, že sa výrazne zhorší grafická úroveň textu.

Z týchto dôvodov má automatické rozdeľovanie slov kľúčový význam hlavne v aplikáciách určených na DTP a PrePress.

Hlavné vlastnosti sú:

  • efektívny algoritmus delenia
  • editovateľný doplnkový slovník
  • vysoký výkon
  • podpora 32 aj 64-bitových verzií Windows