Používanie jazykových modulov v MS Word

Táto príručka predpokladá, že máte anglickú verziu MS Word 7 alebo 8. MS Word 6 sa líši len tým, že nemá funkciu Automatic Spell Checking.

Nástroje na nastavenie jazyka

Podobne, ako môžete text napísať tučne, resp. kurzívou alebo určitým typom písma (Arial, Times ...), môžete textu priradiť jazyk, napr. slovenčinu, angličtinu, atď. Keď priradíte textu určitý jazyk, text sa nepreloží; informujete len Word, pre aký jazyk sa majú vybrať jazykové moduly kontroly pravopisu (Spelling), synonymického slovníka (Thesaurus) a rozdeľovania slov (Hyphenation). Jedným zo spôsobov, ako textu zmeniť priradený jazyk, je použitie príkazu Language (Jazyk) z menu Tools (Nástroje).

Ako priradiť textu jazyk použitím príkazu Language

 1. Vyberte text, ktorému chcete zmeniť jazyk, alebo umiestnite kurzor na miesto, odkiaľ chcete začať písať novým jazykom.
 2. Zadajte príkaz Language z menu Tools a vyberte žiadaný jazyk.
 3. Stlačte OK.

  Vyber jazyka

Presvedčte sa, či máte k vybratému jazyku nainštalované potrebné jazykové moduly.

Poznámka: Ak používate Word’s Automatic Spell Checking, Word ignoruje text, ktorý bol formátovaný v jazyku, pre ktorý nemáte nainštalované potrebné súbory.

Nastavenie “default” jazyka

Vo vašej šablóne (template) môžete zmeniť jazyk. Nové dokumenty, ktoré budete robiť podľa tejto šablóny, budú mať priradený vami definovaný jazyk. Môžete si vytvoriť novú šablónu s tými istými štýlmi, len s odlišným priradeným jazykom.

Poznámka: Zmena default jazyka sa nedotkne textov a štýlov s určitým priradeným jazykom.

Ako vytvoriť novú šablónu s tými istými štýlmi ako má práve otvorená šablóna

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete kopírovať. Napr. ak chcete kopírovať vašu NORMAL.DOT šablónu, otvorte NORMAL.DOT v dokumentovom okne.
 2. Vyberte príkaz Save As z menu File.
 3. Z rolovateľného zoznamu Save File as Type vyberte Document Template.
 4. V okne File name napíšte nové meno šablóny (napr. SLOVAK.DOT) a stlačte OK alebo tlačidlo Enter.
 5. Ak je NORMAL.DOT stále otvorený, zatvorte ho.

Ako zmeniť “default” jazyk v šablóne

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete zmeniť.
 2. Vyberte príkaz Language z menu Tools.
 3. Vyberte jazyk.
 4. Stlačte tlačidlo Default. Dialógové okno, ktoré sa vám zobrazí, identifikuje vami vybratý jazyk a šablónu, ktorú práve používate. Opýta sa vás, či chcete urobiť tento jazyk defaultovým pre dokumenty, ktoré budete vytvárať podľa tejto šablóny.
 5. Ak chcete zmeniť default jazyk, stlačte Yes.

Jazyk v štýle

Ak formátujete dokument používaním štýlov, nezabudnite, že každý štýl má jazykový atribút. Ak zmeníte jazyk štýlu, prejaví sa to na texte, ktorý je týmto štýlom formátovaný. Jazyk v štýle je veľmi užitočný nástroj hlavne v prípadoch, keď vytvárate mnohojazyčný dokument.
Ak napr. najčastejšie používate slovenčinu, váš Normal štýl je pravdepodobne slovenský. To znamená, že Word použije slovenské jazykové moduly, keď kontroluje texty formátované Normal štýlom. Ak vytvoríte odsek alebo štýl so španielskym jazykom, Word použije španielske jazykové moduly. Môžete si vytvoriť štýl s názvom Normal Spanish, aby ste vedeli, že sa v ňom používajú iné jazykové moduly ako v Normal štýle.
Keď vytvárate mnohojazyčný dokument, je vhodné mať jazykovo-orientovanú verziu štýlu. Potom na odsek napísaný v slovenčine použijete Normal štýl, na odsek v španielčine Normal Spanish štýl. To vám ušetrí množstvo práce.

Ako vytvoriť jazykovú verziu štýlu

 1. Vyberte príkaz Style z menu Format.
 2. Stlačte New.
 3. V okne Name napíšte Normal Spanish (alebo akékoľvek nové meno).
 4. Ak chcete vytvoriť odsekový štýl, nechajte v okne Style Type nastavené Paragraph. (Keď aplikujete odsekový štýl, celý text v odseku sa formátuje jazykom štýlu.)
  Ak chcete vytvoriť znakový štýl, zmeňte Style Type na Character. (Keď aplikujete znakový štýl, tak sa ním formátuje len vybratý text.)
 5. Vyberte jeden zo štýlov, ktoré sú v okne Based On.
 6. Stlačte tlačidlo Format, potom vyberte Language.
 7. Vyberte jazyk a stlačte OK.
 8. Stlačte OK v okne New Style a Apply alebo Close v okne Style.

Vytvorenie používateľského slovníka

Ak používate odborné termíny alebo píšete v cudzom jazyku, môžete vytvoriť jazykovo-závislý používateľský slovník na doplnenie vášho slovníka, ktorý je súčasťou jazykových modulov. Existuje niekoľko spôsobov, ako možno vytvoriť používateľský slovník; najľahší je opísaný nižšie.

Ako vytvoriť používateľský slovník:

 1. Z menu Tools vyberte Options, potom Spelling.
 2. Stlačte tlačidlo Custom Dictionaries.
 3. Stlačte tlačidlo New a zobrazí sa vám okno Create Custom Dictionary.
 4. Napíšte meno pre slovník v okne File Name, potom Save.
 5. V okne Custom Dictionaries vyberte nový slovník a v okne Language jazyk. Word použije tento slovník len vtedy, keď je text formátovaný vo vybratom jazyku.
 6. Skontrolujte, či je kontrolné okienko začiarknuté, potom stlačte OK.
 7. Stlačte OK alebo Close v Options dialógovom okne.
  Keď máte spustenú kontrolu slov a Word nerozpozná slovo, zobrazí Spelling okno. Ak chcete slovo pridať do používateľského slovníka, vyberte slovník v okne Add Words To a stlačte Add.

Poznámka: Keď pridáte slovo pri stave Automatic Spell Checking, Word ho automaticky pridá do default používateľského slovníka (CUSTOM.DIC). Ak chcete určiť iný používateľský slovník, musíte použiť okno Spelling.

Rady na záver

 • Ak chcete vedieť, ktorý jazyk je textu priradený, vyberte text a dajte príkaz Language z menu Tools. Aktuálny jazyk sa v okne vyznačí. Ak text obsahuje viac jazykov, nevyznačí sa v okne žiaden jazyk.
 • Ak chcete zabezpečiť, aby pre vybratý text neboli aplikované jazykové moduly, vyberte no proofing v okne Language. Tento text jazykové moduly ignorujú.
 • Word pri použití jazykových modulov kontroluje aj veľkosť prvého písmena v slove.
 • Ak chcete, aby Word použil používateľský slovník len na text formátovaný v určitom jazyku, vyberte tento jazyk v okne Custom Dictionaries; v opačnom prípade nastavte jazyk na none.