IMAP vs. POP3

POP3

Post Office Protocol – server pracuje len ako záchytná schránka, z ktorej si klient presúva e-maily k sebe a ukladá lokálne.
Pôvodne bol navrhnutý na podporu "offline" spracovania emailov. Offline v tomto prípade znamená, že emaily sú doručované na (obvykle zdieľaný) server a používatelia pracovných staníc periodicky spúšťajú klientský mailový program, ktorý sa konektuje na server a nahráva všetky čakajúce emaily na klientský počítač. Takže celé spracovanie emailov sa deje na klientských počítačoch. Po prenesení na klientské počítače sú emaily zmazané zo servera.
 

Výhodou je, že systém je veľmi jednoduchý, nenáročný na zdroje a správu, hlavne na strane ISP (poskytovateľa internetových služieb). Všetky e-mailové klientské programy (vrátane Outlook Express) podporujú tento protokol.

Nevýhodou je to, že e-maily sú len na jednom počítači a nie sú prístupné z ďalších staníc na internete.

IMAP

Internet Message Access Protocol – prichádzajúce e-maily ostávajú na serveri, na klientskom počítači sa vytvára len kópia stavu poštového priečinka umiestneného na serveri.
IMAP môže tiež pracovať v offline režime, ale jeho hlavná sila je v "online" režime práce. V online režime sú emaily opäť doručované na zdieľaný server, ale klient ich nekopíruje všetky naraz a nezmaže naraz zo servera. Je to viac interaktívny klient-server model, kde klient žiada server o hlavičky emailov alebo o jednotlivé telá špecifických emailov alebo operácie nad týmito správami, napr. vyhľadávanie,... Správy v mailovom úložisku môžu byť označované rôznymi príznakmi ako "zmazané", "odpovedané",... ale stále zostávajú na serveri. Takže IMAP je navrhnutý tak aby umožňoval manipuláciu s vzdialenými poštovými schránkami tak, ako keby boli lokálne. V závislosti na klientskom programe, ktorý sa používa na spracovanie emailov, a požiadavkách na architektúru systému používateľ si môže ukladať emaily priamo na svojom počítači alebo na zdieľanom serveri alebo na oboch zároveň.

Výhodou je lepšia možnosť správy, archivovania a zálohovania e-mailov. Je výhodnejší pri pomalom pripojení do internetu. Je vhodný aj na prístup k neemailovým dátam.

Nevýhodou je, že ho nie každý emilový klient podporuje v dostatočnej miere.

Najbežnejší klientský program na prácu s emailami, hlavne v podnikovej sfére, je Microsoft Outlook - má podporu oboch protokolov POP3 aj IMAP. Podpora IMAP sa od verzie k verzii zlepšuje, tak napr. IMAP priečinok "sent" (odoslané emaily) je plne podporovaný až vo verzii 2007.

Tu nájdete ukážku vytvárania emailového konta v MS Outlook