Multimediálny hypertextový prehliadač

Na tvorbu multimediálnych publikácií máme pripravený vlastný hypertextový prehliadač. Je určený pre publikácie, v ktorých sú vzájomne poprepájané textové, obrazové aj zvukové informácie. Tento typ prehliadača je vhodný najmä pre diela encyklopedického charakteru, ale použiť ho možno napríklad aj pri slovníkoch, pri publikáciách, ktoré obsahujú veľké množstvo textových informácií, ktoré spolu rôznorodo súvisia, odvolávajú sa na seba navzájom a pod.

Týmto prehliadačom sú spracované publikácie, podrobne popísané na predchádzajúcich stránkach. Sú to ELLEX, SLEX99, Prípadové štúdie, Slovenské hospodárske právo a ďalšie.

Vstupnými dátami elektronickej publikácie sú texty vo formáte RTF a bitmapové obrázky. Doplňujúcimi súbormi môžu byť aj súbory vo formáte PDF, TXT, DOC a iné.

Vlastnosti prehliadača

Prehliadač má všetky štandardné vlastnosti, ktoré publikácie tohto typu potrebujú:

  • jednoduché členenie častí publikácie spracované v prehľadnom obsahu,
  • listovanie po jednotlivých článkoch,
  • možnosť vkladať záložky na miesta, na ktoré sa používateľ potrebuje vrátiť,
  • zapisovanie poznámok k zaujímavým častiam publikácie,
  • uchovanie histórie prezerania publikácie,
  • fulltextové vyhľadávanie,
  • významovo príbuzné časti publikácie spája spoločný register (registrov môže byť v publikácii definovaných viac),
  • tlač vybratej témy.

Hypertext

Prehliadač poskytuje veľmi efektívnu funkciu prepojenia jednotlivých častí prostredníctvom hustej siete hypertextových odkazov a skokov. Hypertext je aktívny text, ktorý obsahuje linku na inú časť dokumentu. Prepájať možno textové informácie navzájom, časti textov s obrázkami, obrázkové ikony s textami a podobne. Skoky z jednej časti publikácie do inej sú veľmi rýchle a ich označenie je prehľadné. Orientácia v elektronickej publikácii je vďaka hypertextu veľmi jednoduchá a efektívna.

Inštalačný program

K publikácii dodávame vlastný inštalačný program, ktorý zabezpečí bezproblémovú inštaláciu na počítač užívateľa. Využiť ho možno aj pri aktualizácii periodicky sa meniacej publikácie pri zachovaní poznámok a záložiek, ktoré si užívateľ už vytvoril. Podľa potreby môže byť do inštalačného programu zabudovaná ochrana pred viacnásobnou inštaláciou a doba expirácie prehliadača. Inštalácia končí vytvorením programovej skupiny a ikony na ploche počítača.