SLEX99

Elektronický lexikón slovenského jazyka

Súbor kodifikačných slovníkov slovenského jazyka – na jednom CD ponúka tri základné publikácie kodifikujúce súčasnú spisovnú slovenčinu.

s

SLEX99 obsahuje:

Hlavné prednosti SLEX99

 • okamžitý prístup k hľadaným heslám
 • veľký rozsah na malom priestore
 • hypertextové väzby
 • vyhľadávanie pomocou registrov
 • vyhľadávanie v plnom texte (fulltext)
 • intuitívne ovládanie v príjemnom používateľskom prostredí

Možnosti SLEX99

 • využitie väzieb na iné heslá
 • jazykový korektor
 • rýchla orientácia
 • listovanie v publikácii
 • návrat späť na ľubovoľný krok
 • zapisovanie poznámok
 • definovanie záložiek
 • tlač vybratých hesiel
 • prenášanie textu

Krátky slovník slovenského jazyka

Prináša kodifikované podoby slov a odpovedá na otázky vznikajúce pri používaní spisovného jazyka.
Zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú nové slová, niektoré slová zastarávajúce, knižné slová, ale aj hovorové slová, frekventované nespisovné výrazy, niektoré termíny a pod. Je to výkladový slovník, ktorý zároveň slúži ako poradca v otázkach jazykovej správnosti a poskytuje informácie o gramatických vlastnostiach slov. Slovník tvorí okolo 35 000 definícií a 62 500 heslových slov.

Synonymický slovník slovenčiny

Zlepšuje presnosť, výstižnosť a výrazovú pestrosť vyjadrovania. Oživuje pamäť a prebúdza pasívnu slovnú zásobu.
Obsahuje systematický opis tej časti slovnej zásoby, ktorá sa označuje ako lexikálne synonymá, t. j. slová zvukovo odlišné majúce rovnaký alebo blízky význam. Dobré ovládanie synoným obohacuje hovorený aj písomný prejav človeka, rozvíja jeho vyjadrovacie schopnosti. Slovník tvorí okolo 41 300 heslových statí a 43 200 odkazových hesiel.

Pravidlá slovenského pravopisu

Sú základnou príručkou pravopisu súčasnej spisovnej slovenčiny.
Ako jazyková príručka s kodifikačnou platnosťou podávajú sústavný opis písomných, resp. grafických prostriedkov, ktorými sa zachytáva primárna ústna, resp. hlásková podoba spisovnej slovenčiny a tvorí sa písomný prejav. Súčasťou pravidiel slovenského pravopisu je pravopisný a gramatický slovník s najfrekventovanejšími slovami súčasnej spisovnej slovenčiny doplnený výberom vlastných mien a cudzích a domácich zemepisných názvov. Obsahuje pravidlá slovenského pravopisu a pravopisný a gramatický slovník, ktorý tvorí 69 000 definícií pravopisnej podoby slov a 4 500 názvov obcí na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami.

Inštalácia

Súčasťou dodávky je inštalačný program, umožňujúci bezproblémovú inštaláciu všetkých súčastí systému.

Ovládanie

SLEX99 má veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie využívajúce možnosti grafického používateľského rozhrania Windows. Ovládať ho možno pomocou:

 • prehľadného menu
 • myši
 • prostredníctvom aktívnych grafických a ľahko zapamätateľných prvkov na obrazovke
 • klávesových skratiek

Používanie SLEX99 zvládne aj menej zdatný používateľ počítača bez zdĺhavého štúdia dokumentácie. Ak sa aj napriek tomu vyskytne problém, k programu je pripojený prehľadný Pomocník (Help).

Hypertext

Hypertext je aktívny text, ktorý obsahuje linku na inú časť dokumentu. Kliknutím na takýto text sa vykoná skok na zobrazenie tej časti dokumentu, s ktorou je zviazaný.

Hypertextovo sú spracované všetky krížové odkazy na jednotlivé heslá.

Požiadavky na počítačový systém

 • počítač kompatibilný s IBM PC, procesor 486 (odporúčaný PENTIUM)
 • 16 MB operačnej pamäte
 • VGA monitor s rozlíšením 640x480, 256 farieb (odporúčaný SVGA 800x600)
 • počítačová myš (alebo iné podobné ovládacie zariadenie)
 • mechanika CD-ROM
 • 1 MB voľného priestoru na pevnom disku
 • operačný systém MS DOS/Windows v. 3.1 alebo MS Windows 95, 98, NT