Slowakisches Wirtschaftsrecht

Slovenské hospodárske právo

Elektronická publikácia obsahuje vybrané zákony z oblasti daní, účtovníctva a obchodného práva v aktuálnom znení. Celá je spracovaná v nemeckom jazyku. Obsah je raz do roka aktualizovaný. Publikáciu vydáva KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Obsahuje nasledujúce predpisy:

  • daňové zákony (zákon o dani z príjmu, zákon o DPH, spotrebné dane, zákon o miestnych daniach),
  • zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia,
  • účtovníctvo (zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov),
  • obchodný zákonník,
  • devízový zákon, zákon o ochrane hospodárskej súťaže.

Súčasné slovenské hospodárske právo prechádza neustálymi zmenami. Vydanie elektronickej publikácie zohľadňuje túto skutočnosť, najnovšie zmeny sú viditeľne označené a uľahčujú čitateľovi orientáciu v aktuálnom právnom stave.

Publikácia má vlastný prehliadací program postavený na technológii Microsoft Multimedia Viewer. Dodáva sa na CD-ROM. Súčasťou dodávky je vlastný inštalačný program.

Objednávky prijíma a publikáciu distribuuje KPMG Slovensko, spol. s r.o.