Prípadové štúdie

Vydavateľstvo Iura Edition, spol. s r.o. vydalo celú sériu publikácií so spoločným názvom Prípadové štúdie, ktoré spolu s elektronickou verziou na CD-ROM nadväzujú na vysokoškolské učebnice. Cieľom učebných textov je naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi.

  • Prípadové štúdie z práva duševného vlastníctva

Cvičebnica pozostáva z tridsiatich dvoch prípadových štúdií, ktoré dopĺňajú základné úlohy pre riešiteľa daného prípadu, pomocné otázky slúžiace na správne smerovanie pri riešení základnej úlohy a napokon inštrumentárium bezprostredne potrebné na riešenie daného prípadu. Inštrumentárium predstavujú odkazy na priamo aplikovateľné ustanovenia právnych predpisov a odkazy na príslušnú odbornú literatúru a judikatúru vnútroštátnych a európskych súdov.

 

  • Prípadové štúdie z pracovného práva

Zámerom autorov učebných textov bola snaha vniesť do vyučovacieho procesu nové vzdelávacie metódy a prístupy, ktoré samotné štúdium robia viac atraktívnym a zaujímavejším v porovnaní s klasickými vyučovacími metódami. Učebné texty obsahujú 94 prípadových štúdií, ktoré sú doplnené jednotlivými úlohami, otázkami, relevantnou právnou úpravou a judikatúrou, ktoré študentov nasmerujú k vyriešeniu daného problému. Systematické členenie prípadových štúdií sa odvíja od systematiky Zákonníka práce.

 

  • Prípadové štúdie z trestného práva hmotného

Metóda prípadových štúdií sa uplatňuje pri riešení prípadu, ktorý skutočne nastal a riešenie ktorého slúži ako vzor pre neskoršie vzdelávanie študentov, alebo vymysleného (umelého) prípadu, ktorý má slúžiť ako vzor pre riešenie podobných prípadov. Podstata týchto metód spočíva v tom, že študentovi sa predloží opis istej situácie alebo prípadu z danej oblasti. Opis situácie obsahuje jednu alebo niekoľko úloh, ktoré majú študentov motivovať na riešenie problému – právnu kvalifikáciu opísanej situácie, či vyriešenie prípadu.

 

  • Prípadové štúdie z trestného práva procesného

Je to učebná pomôcka obsahujúca praktickú stránku z trestného práva procesného, obsahuje základné teoretické vymedzenie konkrétnej trestnoprocesnej problematiky, praktickú časť obsahujúcu praktické modelové prípady s otázkami, judikatúru a tiež kontrolné otázky, ktoré slúžia na preskúšanie študentov. Reaguje na zmeny v slovenskom trestnom procese, ktoré vznikli rekodifikáciou Trestného poriadku. V publikácii sú rozpracované jednotlivé aspekty trestného procesu.

 

 

Všetky elektronické publikácie majú svoj vlastný prehliadací program, ktorý má rýchlu odozvu a príjemné používateľské prostredie. Samozrejmá je rýchla orientácia prostredníctvom hypertextu, previazanosť jednotlivých úloh s citovanými časťami zákonov, judikátov, s európskymi a medzinárodnými smernicami, s odbornou literatúrou a učebnicami.

Publikácie sú obohatené o možnosť zapisovať si vlastné riešenia jednotlivých prípadov. Súčasťou je fulltextový index, ktorý umožňuje rýchle a efektívne vyhľadávanie.

Súčasťou dodávky je inštalačný program, ktorý umožní bezproblémovú inštaláciu všetkých súčastí systému. Doplnený je aj ochrannou funkciou, ktorá zabraňuje nelegálnej inštalácii.

Objednávky prijíma a publikáciu distribuuje vydavateľstvo Iura Edition, spol. s r.o.