Štatistická ročenka SR

Elektronicka verzia Štatistickej ročenky SR. Súhrnný štatistický prehľad zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj medzinárodné porovnanie rozvoja našej krajiny na základe kľúčových štatistických ukazovateľov.

Publikácia si zachováva účelnú stabilitu, ale zároveň odzrkadľuje zmeny, ktoré sa uskutočnili v oblasti štatistických informácií za posledný rok. Každá kapitola obsahuje metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Tabuľkové prehľady prezentujú časové rady väčšinou za posledné päťročné obdobie.

Publikácia je vydávaná dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku.

Autorom publikácie je Štatistický úrad Slovenskej republiky,
vydala ju VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.