ELLEX

Zoznam základných predpisov

Právo sociálneho zabezpečenia

Základné predpisy sociálneho poistenia

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení
Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 101/2008 Z.z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 215/2005 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 596/2007 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2008

Štátne sociálne dávky

Zákon č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku
Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa
Zákon č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
Zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Sociálna starostlivosť

Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 461/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
Zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine

Súvisiace predpisy

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde

Medzinárodné dohovory

Daňové právo

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Zákon č. 104/2004 Z.z. o spotrebnej dani z vína
Zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu
Zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Zákon č. 107/2004 Z.z. o spotrebnej dani z piva
Zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

Niektoré zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia

Účtovné predpisy

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
Súbor opatrení a usmernení publikovaných vo Finančnom spravodajcovi

Stavebné právo

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Vykonávavie predpisy

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z.z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Súvisiace predpisy

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike
Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Životné prostredie

Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Zákon č. 24/2006 Z.z. o pozudzovaní vplyvov na životné prostredie

Obce

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
Zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

Obchodné právo

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Prepravné poriadky

Vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe
Vyhláška č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave

Živnostenské podnikanie

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
Zákon č. 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore

Protimonopolné právo

Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1963 Zb. o Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu
Zákon č. 465/2002 Z.z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
Zákon č. 358/2003 Z.z. o obchodných reťazcoch

Priemyselné práva a súvisiace predpisy

Zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
Zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Zákon č. 146/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov
Zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch
Zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch
Zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch

Konkurz a reštrukturalizácia

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Obchodné a priemyselné komory

Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Právo cenných papierov a burzy

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch
Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.
Zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 125/2008 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní
Zákon č. 144/1998 Z.z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste
Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov
Zákon č. 92/2008 Z.z. o komoditnej burze
Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom

Ceny

Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách
Vyhláška č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách

Technické normy, metrológia, štátne skúšobníctvo a puncovníctvo

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii
Vyhláška č. 69/1991 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o metrológii
Zákon č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
Vyhláška č. 143/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

Privatizácia

Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

Občianske právo

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.
Nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Byty, nebytové priestory, nehnuteľnosti a kataster nehnuteľností

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
Zákon Národnej rady Slovenskečj republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon)

Pôda a pozemkové úpravy

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
Zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Poistenie

Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Strata na zárobku, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia

Zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Rozhodcovské konanie

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
Rozhodcovský poriadok Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Exekučný poriadok

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 1618/98-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov

Notári a notárska činnosť

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov
Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 607/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv

Znalci a tlmočníci

Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Advokáti a komerční právnici

Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Medzinárodné zmluvy

Pracovné právo

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.
Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe
Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 390/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 413/2006 Z.z. o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch

Zamestnanosť

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 31/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Pracovnoprávne a iné pracovné vzťahy

Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch
Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
Zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
Zákon č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii
Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch
Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch
Zákon č. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
Zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti
Zákon č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii
Zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii
Zákon NR SR č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe
Zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
Zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov
Zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
Zákon NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky
Zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Spôsobilosť pracovníkov

Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Vyhláška MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon
Vyhláška MH SR č. 78/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
Vyhláška MH SR č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Vyhláška MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia
Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
Zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach
Zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 366/1998 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, výučbe a rozsahu skúšky z odbornej spôsobilosti, zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)
Zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní
Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii
Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach
Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe
Zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 123/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 198/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách
Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave
Nariadenie vlády SR č. 590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)
Zákon č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 375/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na preukázanie technických predpokladov na podnikanie v energetike, požiadavkách na vzdelanie a na odbornú spôsobilosť, ako aj spôsob ich preukázania
Zákon č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)
Zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 397/2006 Z.z. o lesnej stráži
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28/2008 Z.z. o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci, kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci

Pracovný čas

Nariadenie vlády SR č. 90/2007 Z.z. o zavedení letného času v rokoch 2007 až 2011
Nariadenie vlády SR č. 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave
Zákon NR SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Mzda a náhrada mzdy

Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 372/2004 Z.z. o ustanovení súm životného minima
Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Nariadenie vlády SR č. 238/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Nariadenie vlády SR č. 613/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Nariadenie vlády SR č. 299/2007 Z.z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
Zákon SNR č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
Vyhláška MS SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov
Zákon NR SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
Zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
Zákon č. 438/2001 Z.z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja
Zákon č. 669/2002 Z.z. o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003
Zákon č. 670/2002 Z.z. o platových pomeroch sudcov v roku 2003
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z.z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným

Náhrada výdavkov

Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
Opatrenie MF SR č. 625/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v dudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Pracovné úrazy a choroby z povolania

Zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2003 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Medzinárodné dohovory

Trestné právo

Trestný zákon

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Trestný poriadok

Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 256/1998 Z.z. o ochrane svedka
Zákon č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
Zákon č. 403/2004 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze
Zákon č. 530/2004 Z.z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste

Priestupky

Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Organizáci a výkon súdnictva

Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch
Zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky
Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
Zákon č. 549/2003 Z.z, o súdnych úradníkoch
Zákon č. 550/2003 Z.z, o probačných a mediačných úradníkoch
Zákon č. 458/2003 Z.z, o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 620/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Zákon č. 65/2001 Zb. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok

Prokuratúra

Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
Zákon NR SR č. 330/2007 Z.z. o registri trestov

Policajný zbor

Zákon NR SR č. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore

Výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby

Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 664/2005 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z.z. o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným

Zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím štátneho orgánu

Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Medzinárodné dohovory