Úplné znenia

Zoznam predpisov

Ústavné právo

Štátne právo

460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky
211/2000 Z.z. – Zákon o slobode informácií
63/1993 Zb. – Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky
397/2004 Z.z. – Ústavný zákon o spolupráci Národnej rady SR a vlády SR v záležitostiach Európskej únie
659/2007 Z.z. – Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike
75/2008 Z.z. – Vyhláška MF SR, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely

Ľudské práva

23/1991 Zb. – Listina základných práv a slobôd
365/2004 Z.z. – Antidiskriminačný zákon
333/2004 Z.z. – Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Orgány ochrany práva

215/2004 Z.z. – Zákon o ochrane utajovaných skutočností
540/2007 Z.z. – Zákon o audítoroch, audíte a dohľade nad výkonom audítu
233/1995 Z.z. – Exekučný poriadok
288/1995 Z.z. – Vyhláška MS SR o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
323/1992 Zb. – Notársky poriadok
31/1993 Z.z. – Vyhláška MS SR o odmenách a náhradách notárov
586/2003 Z.z. – Zákon o advokácii
655/2004 Z.z. – Vyhláška MS SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
382/2004 Z.z. – Zákon o znalcoch a tlmočníkoch
490/2004 Z.z. – Vyhláška MS SR, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch a tlmočníkoch
491/2004 Z.z. – Vyhláška MS SR o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Občianske právo

40/1964 Zb. – Občiansky zákonník
99/1963 Zb. – Občiansky súdny poriadok

Rodinné právo

36/2005 Z.z. – Zákon o rodine

Autorské právo

618/2003 Z.z. – Autorský zákon

Poisťovníctvo

39/2015 Z.z. – Zákon o poisťovníctve
381/2001 Z.z. – Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
413/2001 Z.z. – Vyhláška MF SR, ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
294/1999 Z.z. – Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
118/1996 Z.z. – Zákon o ochrane vkladov

Ochrana spotrebiteľa

250/2007 Z.z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa
266/2005 Z.z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
128/2002 Z.z. – Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
102/2014 Z.z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
377/2004 Z.z. – Zákon o ochrane nefajčiarov
122/2013 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov
647/2007 Z.z. – Zákon o cestovných dokladoch

Nadácie

34/2002 Z.z. – Zákon o nadáciách

Reklama

147/2001 Z.z. – Zákon o reklame
212/1997 Z.z. – Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

Hazardné hry

171/2005 Z.z. – Zákon o hazardných hrách

Obchodné právo

Hospodárstvo a ekonomika

513/1991 Zb. – Obchodný zákonník
136/2001 Z.z. – Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
140/2010 Z.z. – Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných reťazcoch
203/2011 Z.z. – Zákon o kolektívnom investovaní
111/1990 Zb. – Zákon o štátnom podniku
435/2001 Z.z. – Patentový zákon

Cenné papiere, dlhopisy, zmenky a šeky

566/2001 Z.z. – Zákon o cenných papieroch
429/2002 Z.z. – Zákon o burze cenných papierov
747/2004 Z.z. – Zákon o dohľade nad finančným trhom
506/2009 Z.z. – Zákon o ochranných známkach
530/1990 Zb. – Zákon o dlhopisoch
191/1950 Zb. – Zákon zmenkový a šekový

Konkurz a vyrovnanie

7/2005 Z.z. – Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Platobný styk

492/2009 Z.z. – Zákon o platobných službách
215/2002 Z.z. – Zákon o elektronickom podpise
22/2004 Z.z. – Zákon o elektronickom obchode

Obchodný register

530/2003 Z.z. – Zákon o obchodnom registri
25/2004 Z.z. – Vyhláška MS SR, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do Obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
200/2011 Z.z. – Zákon o Obchodnom vestníku

Živnostenské podnikanie

455/1991 Zb. – Živnostenský zákon

Finančné právo

Dane a poplatky

595/2003 Z.z. – Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z.z. – Zákon o dani z pridanej hodnoty
500/2009 Z.z. – Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k DPH
582/2004 Z.z. – Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
361/2014 Z. z. – Zákon o dani z motorových vozidiel
554/2003 Z.z. – Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
98/2004 Z.z. – Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
106/2004 Z.z. – Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
530/2011 Z.z. – Zákon o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov
609/2007 Z.z. – Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
563/2009 Z.z. – Zákon o správe daní (daňový poriadok)
442/2012 Z.z. – Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
78/1992 Zb. – Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
479/2009 Z.z. – Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
340/2012 Z.z. – Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované STV a Slovenským rozhlasom

Účtovníctvo

431/2002 Z.z. – Zákon o účtovníctve

Bankovníctvo, peňažníctvo

483/2001 Z.z. – Zákon o bankách
566/1992 Zb. – Zákon o Národnej banke Slovenska
80/1997 Z.z. – Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
202/1995 Z.z. – Devízový zákon
18/1996 Z.z. – Zákon o cenách
87/1996 Z.z. – Vyhláška MF SR, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
310/1992 Zb. – Zákon o stavebnom sporení

Colné právo

199/2004 Z.z. – Colný zákon

Pracovné právo

Zamestnanosť

311/2001 Z.z. – Zákonník práce
5/2004 Z.z. – Zákon o službách zamestnanosti
106/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
82/2005 Z.z. – Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
241/1993 Z.z. – Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Bezpečnosť a ochrana zdravia

125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce
124/2006 Z.z. – Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Sociálna starostlivosť

461/2003 Z.z. – Zákon o sociálnom poistení
462/2003 Z.z. – Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
43/2004 Z.z. – Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
650/2004 Z.z. – Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
448/2008 Z.z. – Zákon o sociálnych službách
571/2009 Z.z. – Zákon o rodičovskom príspevku
600/2003 Z.z. – Zákon o prídavku na dieťa
561/2008 Z.z. – Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
201/2008 Z.z. – Zákon o náhradnom výživnom
383/2013 Z.z. – Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
238/1998 Z.z. – Zákon o príspevku na pohreb
627/2005 Z.z. – Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
592/2006 Z.z. – Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
409/2009 Z.z. – Nariadenie vlády o sumách vianočného príspevku v roku 2009
417/2013 Z.z. – Zákon o pomoci v hmotnej núdzi
231/1999 Z.z. – Zákon o štátnej pomoci

Zdravotná starostlivosť

580/2004 Z.z. – Zákon o zdravotnom poistení
581/2004 Z.z. – Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
576/2004 Z.z. – Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
577/2004 Z.z. – Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
578/2004 Z.z. – Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
579/2004 Z.z. – Zákon o záchrannej zdravotnej službe
538/2005 Z.z. – Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách
355/2007 Z.z. – Zákon o verejnom zdravotníctve

Cestovné náhrady

283/2002 Z.z. – Zákon o cestovných náhradách
401/2012 Z.z. – Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Štátna a verejná služba

73/1998 Z.z. – Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
200/1998 Z.z. – Zákon o štátnej službe colníkov
400/2009 Z.z. – Zákon o štátnej službe
328/2002 Z.z. – Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
552/2003 Z.z. – Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
151/2010 Z.z. – Zákon zahraničnej službe

Životné minimum a minimálna mzda

601/2003 Z.z. – Zákon o životnom minime
663/2007 Z.z. – Zákon o minimálnej mzde

Správne právo

Stavebníctvo a kataster nehnuteľností

50/1976 Zb. – Stavebný zákon
453/2000 Z.z. – Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
55/2001 Z.z. – Vyhláška MŽP SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
532/2002 Z.z. – Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
138/1992 Z.z. – Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
162/1995 Z.z. – Katastrálny zákon
461/2009 Z.z. – Vyhláška, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
534/2001 Z.z. – Spravovací poriadok

Pôda a pozemky

180/1995 Z.z. – Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
503/2003 Z.z. – Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
229/1991 Zb. – Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
330/1991 Zb. – Zákon o pozemkových úpravách
97/2013 Z.z. – Zákon o pozemkových spoločenstvách
220/2004 Z.z. – Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Bytové a nebytové priestory

182/1993 Z.z. – Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
116/1990 Zb. – Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov

Telekomunikácie a energetika

351/2011 Z.z. – Zákon o elektronických komunikáciách
308/2000 Z.z. – Zákon o vysielaní a retransmisii
251/2012 Z.z. – Zákon o energetike
532/2010 Z.z. – Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska
220/2007 Z.z. – Zákon o digitálnom vysielaní

Správny poriadok

71/1967 Zb. – Správny poriadok
145/1995 Z.z. – Zákon o správnych poplatkoch
278/1993 Z.z. – Zákon o správe majetku štátu
25/2006 Z.z. – Zákon o verejnom obstarávaní

Obce

369/1990 Zb. – Zákon o obecnom zriadení
221/1996 Z.z. – Zákon o územnom a správnom usporiadaní
258/1996 Z.z. – Nariadenie vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov
138/1991 Zb. – Zákon o majetku obcí
500/1991 Zb. – Zákon o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
253/1994 Z.z. – Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
314/2001 Z.z. – Zákon o ochrane pred požiarmi
315/2001 Z.z. – Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore

Samosprávne kraje

302/2001 Z.z. – Zákon o samosprávnych krajoch
303/2001 Z.z. – Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
446/2001 Z.z. – Zákon o majetku vyšších územných celkov
180/2013 Z.z. – Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
92/1991 Zb. – Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
13/2002 Z.z. – Transformačný zákon

Školstvo

49/2002 Z.z. – Zákon o ochrane pamiatkového fondu
131/2002 Z.z. – Zákon o vysokých školách
245/2008 Z.z. – Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)

Obyvateľstvo a občianstvo

474/2005 Z.z. – Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí
40/1993 Z.z. – Zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky
253/1998 Z.z. – Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
404/2011 Z.z. – Zákon o pobyte cudzincov
270/1995 Z.z. – Zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky
184/1999 Z.z. – Zákon o používaní jazykov národnostných menšín
569/2005 Z.z. – Zákon o o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
570/2005 Z.z. – Zákon o brannej povinnosti

Doprava

135/1961 Zb. – Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
8/2009 Z.z. – Zákon o cestnej premávke
9/2009 Z.z. – Vyhláška MV SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
338/2000 Z.z. – Zákon o vnútrozemskej plavbe
143/1998 Z.z. – Zákon o civilnom letectve (letecký zákon)
136/2004 Z.z. – Zákon o letiskových spoločnostiach
56/2012 Z.z. – Zákon o cestnej doprave

Archívy a registratúry

395/2002 Z.z. – Zákon o archívoch a registratúrach
628/2002 Z.z. – Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach

Trestné právo

300/2005 Z.z. – Trestný zákon
301/2005 Z.z. – Trestný poriadok

Priestupky

372/1990 Zb. – Zákon o priestupkoch

Polícia

171/1993 Z.z. – Zákon o Policajnom zbore
564/1991 Zb. – Zákon o obecnej polícii

Súdy a prokuratúra

154/2001 Z.z. – Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
757/2004 Z.z. – Zákon o súdoch
549/2003 Z.z. – Zákon o súdnych úradníkoch
385/2000 Z.z. – Zákon o sudcoch a prísediacich
185/2002 Z.z. – Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky
71/1992 Zb. – Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
297/2008 Z.z. – Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
330/2007 Z.z. – Zákon o registri trestov
256/1998 Z.z. – Zákon o ochrane svedka

Medzinárodné trestné právo

154/2010 Z.z. – Zákon o európskom zatýkacom rozkaze

Zbrane a strelivo

190/2003 Z.z. – Zákon o strelných zbraniach a strelive

Právo životného prostredia

Ochrana životného prostredia

17/1992 Zb. – Zákon o životnom prostredí
245/2003 Z.z. – Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
525/2003 Z.z. – Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
543/2002 Z.z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny
39/2013 Z.z. – Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Odpadové hospodárstvo

223/2001 Z.z. – Zákon o odpadoch
310/2013 Z.z. – Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
284/2001 Z.z. – Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
17/2004 Z.z. – Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Ovzdušie

137/2010 Z.z. – Zákon o ovzduší
401/1998 Z.z. – Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Vodné a lesné hospodárstvo

364/2004 Z.z. – Zákon o vodách
326/2005 Z.z. – Zákon o lesoch

Potraviny

152/1995 Z.z. – Zákon o potravinách